ΣΤΟΧΟΙ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Στόχοι - Φιλοσοφία

1. Οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  • να βοηθήσουμε τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις αισθησιοκινητικές τους ικανότητες.
  • να μετατρέψουμε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, έτσι ώστε να έχουν τη μορφή παιχνιδιού και όχι μαθήματος.
  • να βοηθήσουμε τα παιδιά στην επιλογή αντικειμένου με το οποίο θα ασχοληθούν και τον χρόνο που θα αφιερώσουν.
  • Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση των δραστηριοτήτων αποτελεί βασική παράμετρο στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παιδιών με δυσκολίες στις ικανότητές τους. Ο ρόλος των αισθήσεων είναι κυρίαρχος. Η διέγερση τους βοηθά στην ενεργή συμμετοχή του παιδιού κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Έτσι οδηγούνται στην αποτελεσματικότερη πρόσληψη και επεξεργασία των πληροφοριών και ανταποκρίνονται στα μαθήματά τους.
  • Τα ελλείμματα στη μνήμη, στην προσοχή, στη συγκέντρωση, στην οπτική και ακουστική διάκριση καθώς και στη κιναισθητική αντίληψη οδηγούν σε κενά στις σχολικές τους δεξιότητες και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.
  • Τα εργαλεία που βοηθούν σε αυτή την εναλλακτική μάθηση, μέσω των αισθήσεων, είναι ποικίλα και η συνεχής ανατροφοδότηση τους κρίνεται απαραίτητη για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος, αλλά και για να θεωρείται πλήρες και ολοκληρωμένο ένα πρόγραμμα παρέμβασης.
  • Η Σχολική αρωγή γίνεται αποτελεσματική μόνο με την πρόκληση και την υποστήριξη.

2. Με  εξειδικευμένους  και πιστοποιημένους δασκάλους - παιδαγωγούς,  με την τακτική παρακολούθηση της προόδου και του ελέγχου των  μαθημάτων, την ενίσχυση των κινήτρων και της εμπιστοσύνης, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για  να επιτευχθούν  οι στόχοι της μάθησης.

3. Η επιτυχία και  οι  καλύτεροι βαθμοί   οδηγούν, όπως είναι γνωστό,  σε θετικές αλλαγές της συμπεριφοράς των μαθητών. Οι μαθητές αποκτούν  σιγουριά  και σταδιακά συνειδητοποιούν, ότι η μάθηση είναι χαρά και διασκέδαση, δύο απαραίτητες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη πορεία στο σχολείο.

 

Φιλοσοφία του Προγράμματος


Το Πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης έχει ως στόχο  να εντοπίσει τις ανησυχίες των γονέων και το βαθμό ετοιμότητας των παιδιών που πρόκειται  να αντιμετωπίσουν τις ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ προκλήσεις της Α΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.  


Λαμβανομένου υπόψη ότι οι επιτυχίες των παιδιών στην Πρώτη Τάξη ισχυροποιούν τη θέληση των παιδιών, ενδυναμώνουν την αυτοεικόνα τους και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ  ανεπιστρεπτί τη θετική ή αρνητική πορεία (Πρόοδο) τους στα επόμενα στάδια (Τάξεις) της Εκπαίδευσης, είναι πολύ σημαντικό να εντοπισθούν και να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες των παιδιών πριν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.
Βασική λοιπόν αποστολή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ είναι η βελτίωση των ικανοτήτων του παιδιού  με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των μαθησιακών  του  δυσκολιών.


Παράδειγμα: Ο μικρός Γιαννάκης δεν μπορεί να διαβάσει και να γράψει στην Πρώτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου.(Μαθησιακή δυσκολία).  Η Δασκάλα τον παροτρύνει με κάθε μέσο, ο Γιαννάκης όμως επιμένει να μην μπορεί να διαβάσει και να γράψει. Τι φταίει άραγε στην περίπτωση αυτή;


Στόχος του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟ και ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ είναι να διερευνήσει και να εντοπίσει (με εξειδικευμένα τεστ) το πρόβλημα του Γιαννάκη στα πλαίσια των ικανοτήτων του, που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (ωριμάσει) και όχι των γνωστικών δεξιοτήτων (μαθησιακών του δυσκολιών). Ο τομέας των μυοσκελετικών λειτουργιών των χεριών δηλ. η αδρή και λεπτή κινητικότητα των χεριών πολλές φορές καθυστερεί ως προς την ανάπτυξή της, με αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική απόδοση  του παιδιού (Πρώτη Ανάγνωση και Γραφή).


Με τη χρήση των Καινοτόμων Παιγνιδιών και πολλών άλλων πρωτότυπων δραστηριοτήτων, φιλοδοξούμε ότι οι ικανότητες του Γιαννάκη θα εξελιχθούν σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε, οι μαθησιακές του δυσκολίες  που θα προκύψουν κατά την εκμάθηση της πρώτης Γραφής και Ανάγνωσης,  να αντιμετωπίζονται επαρκώς.


Για τους ανωτέρω λόγους, εξειδικευμένοι επιστήμονες, που εργάζονται στο χώρο εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, επιστρατεύοντας τις γνώσεις τους, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν οι υφιστάμενες δυσκολίες των παιδιών κατά προτίμηση ΠΡΙΝ τη φοίτησής τους στα  ιδρύματα Σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δημ. Σχολείο).


Συνήθως οι  δυσκολίες των παιδιών εντοπίζονται στον αισθησιοκινητικό τομέα, π.χ. στην αδυναμία των χεριών, δηλ. των χειροκινήσεων, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις  των γραφοκινήσεων δηλ. των κινήσεων που απαιτούνται για την ορθή γραφή των γραμμάτων.


Για τους ανωτέρω λόγους στα σημεία εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΡΩΓΉΣ  παρέχεται δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών, ηλικίας από 4 μέχρι 8 ετών, με την οργάνωση  ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων.


Για την υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ συνεργάζονται - απασχολούνται και εξωτερικοί Επιστήμονες - Συνεργάτες όπως, π.χ. εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κλπ., που επισκέπτονται τους χώρους εφαρμογής του Προγράμματος, κάθε φορά που απαιτείται και συζητούν με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς διάφορα θέματα που τους απασχολούν.

Θα μας βρείτε

Διεύθυνση: Χουρμούζη 18, Κ. Τούμπα, Θεσσαλονίκη, 54453, Ελλάδα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@sxolikiarogi.gr
Κινητό: +30 6974382293
Κινητό: +30 6944394812